สมาคมไทย-ลาว


ในระหว่างการเดินทางเยือน สปป.ลาว ของ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ฝ่ายไทยได้ตกลงตามข้อเสนอของฝ่ายลาวให้มีการจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-ลาว และสมาคมมิตรภาพลาว - ไทยขึ้น โดยฝ่ายลาวได้ประกาศจัดตั้งสมาคมมิตรภาพลาว-ไทยขึ้นในเดือนธันวาคม 2531 และสามารถจัดตั้งสมาคมมิตรภาพไทย-ลาว ขึ้นเมื่อมิถุนายน 2532 มีพลเอกปัญญา สิงห์ศักดา เลขาธิการนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นนายกสมาคม นางสุนีรัตน์ เตลาน เป็นนายกสมาคมกิตติมศักดิ์ และนายวีรวร สิทธิธรรม เป็นเลขาธิการสมาคมฯ

      กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งสมาคมฯ ขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยได้จัดการประชุมผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2537 และได้นำผลการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบสมาคมไทย-ลาว (Thai-Lao Association) เพื่อไม่ให้ซ้ำกับสมาคมมิตรภาพไทย-ลาวที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 และยังไม่ได้ยกเลิกในทางกฎหมายแม้ว่าจะมิได้มีการดำเนินกิจกรรมแล้วกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศส่งเสริมสนับสนุนสายสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทย-ลาว ในรูปของการดำเนินกิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ วิชาการ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้คัดเลือกและเสนอรายชื่อคณะกรรมการ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

เมื่อเดือนมีนาคม 2537 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และอธิบดีกรมตำรวจเพื่อขอจดทะเบียน และได้รับอนุมัติให้จัดตั้งสมาคม ในชื่อ “สมาคมไทย-ลาว” เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 โดยมี นายอาสา สารสิน เป็นนายกสมาคม และนายวีรพงษ์ รามางกูร เป็นเลขาธิการสมาคม

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมไทย-ลาว 2546 เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2547 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อ สมาคมไทย-ลาว เป็น สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และต่อมาสมาคมมิตรภาพลาว-ไทย ได้เปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกันเป็น สมาคมลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพ

ปัจจุบัน สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพมี ดร. วีรพงษ์ รามางกูร เป็นนายกสมาคม ส่วนสมาคม ลาว-ไทย เพื่อมิตรภาพมี ศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลา เป็นประธานสมาคมสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทย-ลาวอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การแลกเปลี่ยนการเยือน กิจกรรมกีฬา การจัดสัมมนาและจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และโดยเฉพาะการเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดใน สปป.ลาว เป็นประจำทุกปี


ที่มา : รายงานประจำปี 2551-2552 ของสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ