Contract Farming (CF)

การดำเนินโครงการทำการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ภายใต้กรอบ ACMECS

      ตั้งแต่ปี 2547 ไทยได้ริเริ่มการทำการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือในสาขาการเกษตรและอุตสาหกรรม ภายใต้กรอบ ACMECS มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างงาน เพิ่มรายได้ การพัฒนาในพื้นที่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศสมาชิก ACMECS ที่มีพรมแดนติดกับไทย ได้แก่ ลาว กัมพูชาและพม่า อันจะเป็นการลดช่องว่างการพัฒนา ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยให้ไทยสามารถนำเข้าพืชเป้าหมายที่ขาดแคลน ในตลาดไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งการนำเข้าดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบกับเกษตรกรภายในประเทศ เนื่องจากพืชที่นำเข้ามีปริมาณไม่มาก และเป็นการขยายผลการลงทุนของภาคเอกชนที่มีการดำเนินการอยู่บ้างแล้วก่อนหน้านี้ การทำการเกษตรแบบมีสัญญายังสามารถช่วยให้รัฐบาลสามารถวางแผนการผลิตพืชเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

      การทำการเกษตรแบบมีสัญญา เป็นการเพาะปลูกพืชที่มีการทำสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้า ระหว่างผู้รับซื้อและเกษตรกร โดยส่วนใหญ่ผู้รับซื้อจะให้หรือขายปัจจัยการผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ อุปกรณ์เครื่องจักร ปุ๋ยและวัสดุที่จำเป็นอื่นๆ แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรจะรับผิดชอบเรื่องการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกและแรงงาน ทั้งนี้ ผู้รับซื้อจะกำหนดราคาประกันรับซื้อล่วงหน้า เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของราคาผลผลิต และปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร

      หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ประกอบด้วยกระทรวงพาณิชย์ (หน่วยงานหลัก) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กระทรวงการต่างประเทศ จังหวัด (โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน) และหอการค้าจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ

แขวงสะหวันนะเขต

ชื่อบริษัท พืชที่ส่งเสริมการปลูก
บ. ไชโยเอเอ (ดับเบิ้ลเอ) ยูคาลิปตัส
บ. น้ำตาลมิตรลาว (มิตรผล) อ้อย
บ. น้ำตาลสะหวันนะเขต (น้ำตาลขอนแก่น) อ้อย
บ. ไทฮั้วยางพารา ยางพารา
สาขา บ. ซีพี พืชเลี้ยงสัตว์ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี และจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

แขวงคำม่วน

ชื่อบริษัท พืชที่ส่งเสริมการปลูก
หจก.นครพนมรุ่งเรืองการช่าง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี และจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

แขวงสาละวัน

ชื่อบริษัท พืชที่ส่งเสริมการปลูก
บจ. ก้าวหน้าไก่สด ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บจ. สยามน้ำมันละหุ่ง เมล็ดละหุ่ง ถั่วลิสง
ร้านเฮงพาณิชย์ กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก
หจก. อินเตอร์เมรัย กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง บล็อคโคลี่
บ. ชนะชัย ขาเข้า-ขาออก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี และจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

แขวงจำปาสัก

ชื่อบริษัท พืชที่ส่งเสริมการปลูก
บจ. ก้าวหน้าไก่สด ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หจก. พิบูลเพิ่มทรัพย์ ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันเทศ ขิง ถั่วลิสง
ร้านจิตรขันทอง การค้า กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว
ร้านเพชรลอยการค้า กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ
ร้านเจริญทรัพย์รวมโชคการเกษตร กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วลิสง
ร้านขายหมดการเกษตร กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย
บจ.สยามน้ำมันละหุ่ง เมล็ดละหุ่ง ถั่วลิสง
ร้านเมืองไทยการเกษตร กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง บล็อคโคลี่
ร้านเฮงพาณิชย์ กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง บล็อคโคลี่
หจก. อินเตอร์เมรัย กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง บล็อคโคลี่
หจก. เอ็น เอ็ม ที 1999 ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง บล็อคโคลี่
บ. ชิน อกรีฟู้ด (2002) จำกัด ลูกเดือย งาดำ
บ. มาริไทม์ มาสเตอร์ จำกัด ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง บล็อคโคลี่
บ. แสงสวัสดิ์ฟาร์มมิ่ง จำกัด ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บ. เอส.พี.เซ็นต์(1992) จำกัด เมล็ดละหุ่ง
บ. รักคุณการเกษตร จำกัด   (ไม่มีข้อมูล)
 ร้านเอกชัยพาณิชย์  กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลืองถั่วเขียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง
มันเทศ ขิง ถั่วลิสง
ร้านวิจิตราพาณิชย์ กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง
หจก.สุธีราพืชไร่  เมล็ดขนุน ถั่วเหลืองถั่วเขียว
หจก.สยามการเกษตรอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง
ร้านชลหวาย กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง
บ. เดอะแองเจล วิงฟาร์ม.จำกัด กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า มะขามเปียก ผักกาดขาว ฝ้าย ลูกเดือย ถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดละหุ่ง มันเทศ ขิง ถั่วลิสง
หจก.เอ็น.อาร์.มาเก็ตติ้ง ฮาลาลฟูดส์ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว ขิง ถั่วลิสง ผักสลัดแก้ว แครอท ถั่วลันเตาถั่วฝักยาว หน่อไม้ฝรั่ง พริก มะเขือเทศ ฝักแม้ว เห็ดหอม สตอบอรี่ อาโวโคโด หัวผักกาดขาว
บ.ทุ่งสะหวัน กะหล่ำปลี กล้วยน้ำว้า ผักกาดขาว

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี และจากการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

แขวงแซกองแขวงอัตตะปือ