การเลือกตั้ง

        (Click เพื่อตูคำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยใน สปป.ลาว)

บุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีหน้าที่ต้องไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จะเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยความสะดวกให้บุคคลสัญชาติไทย ได้ปฏิบัติหน้าที่เลือกตั้งดังกล่าว

      อย่างไรก็ดี เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยสะดวก และช่วยให้การบริหารจัดการของสถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เป็นไปได้สะดวกรวดเร็วขึ้น บุคคลสัญชาติไทยจำต้องดำเนินการต่าง ๆ ก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ดังนี้
  1. ลงทะเบียนขอให้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ
    (ในกรณียังไม่เคยลงทะเบียน)
  2. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ในกรณีที่จะย้ายถิ่นที่อยู่ หรือประสงค์จะกลับไปเลือกตั้งในประเทศไทย
      ทั้งนี้ บุคคลไทยสามารถดำเนินการ ตามข้อ 1 และ 2 ได้ โดยกรอกแบบคำร้อง (เอกสารแนบ) และส่งมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรต่อไป