ข้อเตือนคนไทย

ข้อพึงระวังในการเดินทางเข้ามาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
    การเข้าเมืองลาวโดยผิดกฎหมาย กล่าวคือ
  1. เข้าเมืองลาวโดยไม่ใช้เอกสารเดินทางที่ถูกต้อง อาทิ หนังสือเดินทาง หรือบัตรผ่านแดน
  2. เข้าเมืองลาวโดยผิดวัตถุประสงค์จากเอกสารผ่านแดนที่ใช้ ได้แก่ การใช้บัตรผ่านแดน แต่อยู่เกินกว่าเวลาและพื้นที่ที่กำหนด มีโทษทั้งจำและปรับ โดยมีโทษจำคุกประมาณ 1 เดือน และค่าปรับขั้นต่ำอยู่ที่ 100 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและอุ่นใจ จึงขอแนะนำให้ถือหนังสือเดินทางเข้ามายังลาวทุกครั้ง

    สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม
การอยู่กินระหว่างหญิงชายที่มิได้เป็นคู่สมรสกันถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย และหากถูกจับได้ ต้องรับโทษทั้งจำและปรับ โดยจำคุกประมาณ 1 เดือน และปรับขั้นต่ำ 500 เหรียญสหรัฐ จนถึงสูงสุดที่ 5,000 เหรียญสหรัฐ

ดังนั้น หากประสงค์จะอยู่กินกับหญิงและชายชาวลาว สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมให้คำแนะนำและช่วยเหลือ


    การแจกจ่ายใบปลิวหรือเอกสารประชาสัมพันธ์ การถ่ายทำภาพยนตร์ ข่าวหรือสารคดี และการชุมนุมด้วยเหตุผลต่าง ๆ ตลอดจน การเข้ามาค้าขายในลาว
ต้องได้รับอนุญาตจากทางการลาวก่อน หากฝ่าฝืน มีโทษปรับขั้นต่ำ 500 เหรียญสหรัฐ หรือทั้งจำและปรับ

อนึ่ง การถ่ายภาพสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ก็ถือเป็นความผิดอาญา มีโทษทั้งจำและปรับ
 
                                                         *******************
 
 
คำแนะนำและแนวปฏิบัติสำหรับคนไทยใน สปป.ลาว กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ก. ในสภาวะปกติ

1. ตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการแสดงตนและเอกสารเดินทางของตนเอง (และคนในครอบครัว) ให้ครบถ้วนและมีอายุการใช้งาน พร้อมสำหรับการเดินทางหากจำเป็น

2. แจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ ทราบ

3. มีหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่และสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุล ติดตัวตลอดเวลา

4. ติดตามข่าวสาร กิจกรรม และประกาศของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ และ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนไทยใน สปป.ลาว โดยสม่ำเสมอ

5. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และจากกลุ่มเพื่อนคนไทยในต่างประเทศโดยสม่ำเสมอ

ข. ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย / เหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. เตรียมหลักฐานการแสดงตนและเอกสารเดินทางของตนเองและคนในครอบครัวให้พร้อมเดินทาง

2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ หรือผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยเพื่อขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัว และแจ้งสถานะให้ทราบว่าอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต และติดต่อกลุ่มเพื่อนคนไทย

4. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยและการเดินทางในยามวิกาล หากจำเป็น ขอให้ประเมินความเสี่ยง และเตรียมการป้องกันตนและครอบครัว

5. กรณีที่ไม่มีความจำเป็น ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยงหรือออกจาก สปป.ลาว เป็นการชั่วคราว

ค. เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอคำแนะนำและแจ้งสถานะ

2. อยู่แต่ในที่พักอาศัยเพื่อความปลอดภัย และสามารถใช้ช่องทางติดต่อกับได้ตลอดเวลา

3. เดินทางออกนอกพื้นที่กลับประเทศไทยโดยเร็ว หากกระทำได้ในโอกาสแรก

4. ไปยังจุดนัดหมายที่กำหนด อาทิ

- สถานเอกอัครราชทูต และอาคารที่ทำการฝ่ายกงสุล (นครหลวงเวียงจันทน์)

- สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

- ที่อื่น ๆ ตามที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่กำหนดเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย และสามารถเตรียมการอพยพและให้ความช่วยเหลือได้สะดวก

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โทรศัพท์ (856-21) 214 581 – 3 โทรสาร (856-21) 214 580

สำนักงานฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ โทรศัพท์ (856-21) 453 916 – 7 โทรสาร (856-21) 415 336

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ โทรศัพท์ (856-20) 415 335 / (856-20) 5500 3679

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต โทรศัพท์ (856-41) 212 373 โทรสาร (856 – 41) 252 078

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ฯ (856 20) 361 6677/ (856 20) 230 2272

เว็บไซต์ / อีเมลสถานเอกอัครราชทูตฯ www.thaiembassy.org/vientiane / thaivte@mfa.go.th

เว็บไซต์/อีเมลสถานกงสุลใหญ่ฯ http://www.thaisavannakhet.com/savannakhet/th/index.php / Thaisvk@mfa.go.th