สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียงจันทน์ ขออภัย เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุง Royal Thai Embassy Vientiane, Lao PDR. Sorry, Website is under construction.


สารเอกอัครราชทูต

ไทย และ ลาวเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ผูกพันกัน แน่นแฟ้น และ มีปฏิสัมพันธ์ติดต่อกันในทุกระดับ หนทางหนึ่งในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่จะทำให้คนไทย และคนลาวรู้จักและเข้าใจกันมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ไทย-ลาวให้พัฒนาก้าวหน้า อย่าง ไม่หยุดยั้ง และอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งสองประเทศ
ข่าวล่าสุด
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA) ของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (การอนุมติคำร้องหนังสือเดินทางในต่างประเทศ) ตามตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริิการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์มา ณ ที่นี้ รายละเอียดข้อตกลง คลิ้กที่นี่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองลักษณะ visa runners
ประกาศเอกอัครราชทูตเรื่องกำหนด วัน เวลา และสถานที่สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
โรคไข้หวัดใหญ่2009 ติดต่อได้ โดยการไอหรือจามรดกันโดยตรง หรือการติดต่อผ่านทางมือสัมผัสของปนเปื้อน เสมหะ น้ำมูก น้ำลาย

ขอเชิญร่วมงาน "สงกรานต์ไทย - ปีใหม่ลาว รากเหง้าเดียวกัน" วันที่ 12 เมษายน 2556 เวลา 15.30 - 19.30 น.

ปรับอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติลาว ซึ่งจะเข้าไปทำงานในประเทศไทย ตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว
อยากค้าขาย-ลงทุนในลาว