ข่าว

สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมพิธีประกาศเมืองไกสอนพมวิหาน เป็นนครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว

         
         
                                      

          เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชนะ เมี้ยนเจริญ กงสุล รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วย นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ เข้าร่วมพิธีประกาศเมืองไกสอนพมวิหาน เป็นนครไกสอนพมวิหาน และแสดงความยินดีต้อนรับพลเมืองคนที่ ๑ ล้าน ของแขวงสะหวันนะเขต ที่อนุสาวรีย์ประธานไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต

          พิธีดังกล่าวมีนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไซสมพอน พมวิหาน ประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ นายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต นายคำหมั้น สูนวิเลิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงภายใน นายคำมะนี อินทิลาด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กงสุลใหญ่เวียดนามประจำแขวงสะหวันนะเขต ผู้บริหารระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนชาวแขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          นายโพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต กล่าวรายงานว่า การยกฐานะเมืองไกสอนพมวิหานเป็นนครนั้น เพื่อเป็นการยกฐานะและบทบาท เกียรติยศและชื่อเสียงของเมืองไกสอนพมวิหาน ให้เพิ่มสูงขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะการสร้างแนวทางความเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อดึงดูดการลงทุน และการช่วยเหลือทั้งภายในและต่างประเทศ มุ่งเน้นการพัฒนานครให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัยและศิวิไล กล่าวคือ มีความเข้มแข็งทางด้านการเมืองการปกครอง ด้านการบริหารจัดการ สังคมมีความสงบปลอดภัยเป็นระเบียบเรียบร้อย โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ตลอดถึงการพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านสวัสดิการสังคมให้มีการขยายตัวในระดับที่สูงขึ้น

          นครไกสอนพมวิหาน มีประชากร จำนวน ๑๒๕,๗๒๖ คน ผู้หญิง ๖๓,๗๑๓ คน มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗๗๙.๐๓ ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากร ๑๖๒ คนต่อตารางกิโลเมตร ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๒๐ มีรายรับของนครเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๑.๗๙ ต่อปี รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายใน (GDP) ๒,๐๕๔ พันล้านกีบ รายได้เฉลี่ยต่อหัว ๒,๐๔๑ ดอลลาร์สหรัฐต่อปี มีบ้านพัฒนาร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๓๑ บ้าน มีการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกสามารถเชื่อมโยงกับแขวงต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและอนุภูมิภาค

          พร้อมกันนี้ นครไกสอนพมวิหานยังได้แสดงความยินดีต้อนรับพลเมืองคนที่ ๑ ล้าน ของแขวงสะหวันนะเขต เกิดเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาด้านสาธารณสุขของแขวงที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้ประชากรของแขวงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นลำดับ

          ในโอกาสดังกล่าว ประธานประเทศแห่ง สปป.ลาว ได้ให้เกียรติเปิดป้ายผ้าและตัดริบบิน พร้อมทั้งตีฆ้อง ๙ ครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการยกฐานะเมืองไกสอนพมวิหานขึ้นเป็นนครไกสอนพมวิหาน และภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจัดแสดงสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าของผู้ประกอบการภายในแขวง การปลูกต้นไม้มงคล เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย

                                                                * * * * * * * *

                                                                                                           สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

                                                                                                                    ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑


  

 

< กลับหน้าหลัก