ข่าว

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าพบหารือเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เกี่ยวกับพิธีประกาศนครไกสอนพมวิหาน และพลเมือง ๑ ล้านคน

                      

                      

            เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชนะ เมี้ยนเจริญ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนายสันติพาบ พมวิหาน เจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับพิธีประกาศนครไกสอนพมวิหาน ซึ่งแขวงสะหวันนะเขตจะเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ไกสอนพมวิหาน โดยมีนายบุนยัง วอละจิด ประธานประเทศฯ เป็นประธาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในแขวงฯ เข้าร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้กล่าวสนับสนุนและแสดงความยินดีต่อพิธีดังกล่าวที่จะมีขึ้น ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างนครไกสอนพมวิหานกับสถานกุงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

            อนึ่ง นครไกสอนพมวิหานเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขั้นเดียวกับขั้นเมือง ซึ่งขึ้นกับแขวงสะหวันนะเขต เป็นเมืองเอกของแขวงฯ และเป็นที่ตั้งของที่ทำการหลักของรัฐ และสถานกงสุลใหญ่ฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๗๗๖ ตร.กม. ประกอบด้วย ๖๗ บ้าน และมีพลเมืองทั้งหมด ๑๒๕,๗๒๖ คน เป็นหญิง ๖๓,๗๑๓ คน ทั้งนี้ ในขั้นต้น มี ๓ เมืองที่ได้รับการยกระดับเป็นนคร ได้แก่ (๑) นคร-หลวงพระบาง แขวงหลวงพระบาง (๒) นครปากเซ แขวงจำปาสัก และ (๓) นครไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ตามดำรัสนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ว่าด้วยการจัดตั้งและเคลื่อนไหวของนคร เลขที่ ๑๒๕/นย. ลว. ๑๑ เม.ย.
ค.ศ. ๒๐๑๘

                                                                       * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
  

 

< กลับหน้าหลัก