ข่าว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการแปรรูปสตรอเบอร์รี่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

            
            

          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย รองกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมการแปรรูปสตรอเบอร์รี่ โดยมีนางอัมรา หล้าวงษา นักวิจัยสถานีวิจัยดอยปุย และนางณัฐฐา ปิยะวิทย์วนิช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้อบรมให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และป่าไม้ มหาวิทยาลัยจำปาสัก รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก จำนวนรวม ๕๐ คน ใช้ระยะเวลาอบรม ๒ วัน โดยนำผลสตรอเบอร์รี่ที่ปลูกในแปลงสาธิตของโครงการฯ ซึ่งได้เก็บรวบรวมและแช่แข็งไว้ ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑ มาแปรรูปเป็นแยมและแช่ในน้ำเชื่อม ซึ่งเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการปฏิบัติจริง (Learning by Doing) แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และเกษตรกร

          การจัดการฝึกอบรมดังกล่าว เป็นการใช้อาคารเอนกประสงค์ภายในโครงการฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ จะสนับสนุนการใช้พื้นที่โครงการฯ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรแก่ประชาชนลาว และนำผลสำเร็จที่ได้รับไปขยายผลสู่บริเวณโดยรอบต่อไป

          ในโอกาสเดียวกันนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ และคณะ ได้เข้าพบหารือกับนายวิละวัน สะพังทอง รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการหารือแนวทางการดำเนินโครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ร่วม โดยทั้งสองฝ่ายได้กำหนดการส่งร่างแผนฯในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ก่อนจะหารือกันต่อไปในการประชุมใหญ่สองฝ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

                                                  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๒๖ เมษายน ๒๕๖๑


 


  

 

< กลับหน้าหลัก