ข่าว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมระดมความคิด เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมใน สปป.ลาว ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยกับ สปป.ลาว ณ ห้องประชุมแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว แขวงสะหวันนะเขต

            

                    เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ นางสาวเยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล เป็นผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมการประชุมระดมความคิด เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมใน สปป.ลาว ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไทยกับ สปป.ลาว สำหรับการจัดทำ แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศไทยกับ สปป.ลาว โดยมีนายคำพูน ตุไพทูน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต เป็นประธาน และผู้เข้าร่วมจากภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชนของไทยและ สปป.ลาว รวม ๓๐ คน   

                    การหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ผู้ร่วมการประชุมได้ให้ข้อคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เน้นย้ำเรื่องการร่วมมือกัน สอดคล้องกับนโยบาย “Two Countries, One Destination” ของทั้งสองประเทศ  โดยได้วิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของแขวง วิธีการ และความร่วมมือที่เป็นไปได้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง เพื่อประกอบเป็นทิศทางสำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ร่วมต่อไป  

                                                                               * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


  

 

< กลับหน้าหลัก