ข่าว

กงสุลใหญ่ฯ เข้าตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก

                 
                 

                    เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐ กสญ. และ น.ส. เยาวลักษณ์ สุทธิมนัส กงสุล ได้ตรวจเยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก โดยได้รับทราบความคืบหน้าการสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อเพิ่มระดับน้ำภายในหนองหิน ซึ่งเป็นหนองน้ำธรรมชาติ ในโครงการฯ และตรวจเยี่ยมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูง เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก ประกอบด้วย (๑) อาคารประชุมเอนกประสงค์ขนาด ๘.๐๐ × ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมห้องน้ำ และ (๒) ก่อสร้างเรือนพักนักศึกษาแยกชาย – หญิง ซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดโอนเงินงบประมาณให้สถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา เพื่อดำเนินการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวภายในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งปัจจุบัน มีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ ๑๐๐ รอการส่งมอบ

                    อนึ่ง โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนากสิกรรมพื้นที่สูงเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชกระแสให้มูลนิธิชัยพัฒนาประสานกับมหาวิทยาลัยจำปาสัก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการศึกษาทดลองปลูกพืชเมืองหนาว โดยคัดพันธุ์จากพืชท้องถิ่นและพืชที่ทดลองปลูกในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยมาทดลองปลูกในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรให้แก่ประชาชนลาว และนำผลสำเร็จที่ได้รับไปขยายผลสู่บริเวณโดยรอบ

*  *  *  *  *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐


  

 

< กลับหน้าหลัก