ข่าว

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีอนุโมทนาหนังสือสวดมนต์ที่วัดโพระตะนะสาสะดาราม (วัดหลวง) เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก และที่วัดสีมุงคุน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน

           
           

             ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ก.ย. ๒๕๖๐ นายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีอนุโมทนาหนังสือไหว้พระสวดมนต์ลาวที่จัดพิมพ์โดยคณะสงฆ์ลาว และสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดซื้อเพื่อมอบให้แก่แขวงจำปาสัก และแขวงสาละวัน สำหรับให้คณะสงฆ์ลาวใช้เป็นแบบฉบับมาตรฐานสำหรับการสืบทอดพระศาสนาทั้งในการเล่าเรียนของคณะสงฆ์ลาวและสำหรับการใช้สวดมนต์ของประชาชนลาว ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามความประสงค์ของฝ่ายลาวต่อไป

             การเข้าพิธีอนุโมทนาหนังสือไหว้พระสวดมนต์ลาวดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดโพระตะนะสาสะดาราม (วัดหลวง) เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก และที่วัดสีมุงคุน เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน โดยที่แขวงจำปาสัก มีพระอาจารย์มหาสุวัน จันทะลาด ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ (อพส.) แขวงจำปาสัก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย พระอาจารย์คำตู้ อินทะวง นายสีวอน มังกอนวิไล รองหัวหน้าแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม ท่องเที่ยวแขวงฯ นายบุนทัน จิดดาวง รองหัวหน้าแผนกภายในแขวงฯ นายบุนเซน  แก้วทะนงทิบ รองประธานแนวลาวสร้างชาติแขวงฯ นายบุนเต็ม ขันทองสา รองประธานแนวลาวสร้างชาติเมืองปากเซ นางคำสอน จันทะพิม รองหัวหน้าห้องการภายในเมืองปากเซ เข้าร่วมด้วย

  สำหรับที่แขวงสาละวัน มีพระอาจารย์มหาแก้วมะนี สูวิไลคำ ประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ (อพส.) แขวงสาละวัน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระอาจารย์คำพา ดวงปันยา พระอาจารย์ชาย นายวิเสด สุลิยะวงสา  รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงฯ นายหนูเตียม  คำปะเสิด รองหัวหน้าแผนกการต่างประเทศแขวงฯ รองประธานแนวลาวสร้างชาติแขวงฯ รองหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงฯ และตัวแทนแผนกแถลงข่าว วัฒนธรรม ท่องเที่ยวแขวง เข้าร่วมด้วย

                                                               * * * * * * * * * * * * * * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

  

 

< กลับหน้าหลัก