ข่าว

กงสุลใหญ่ฯ ร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อคิดเห็นต่อการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จ. มุกดาหาร 

           ด้วยเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ จังหวัดมุกดาหารจัดโครงการอบรมแนวทางการบริหารจัดการผลิตผลทางการเกษตรในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูงจำกัด เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ โดยเชิญนายดนัย การพจน์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมด้วย

               ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสหกรณ์ฯ และสมาชิก โดยได้กล่าวสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ พัฒนาคุณภาพและปริมาณของเนื้อวัว เพื่อให้มีเนื้อวัวคุณภาพสูงเพียงพอจำหน่ายทั้งที่สหกรณ์ฯ และจุดขายเนื้อวัวในแหล่งที่ผู้บริโภคจากประเทศเพื่อนบ้านสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และสามารถต่อยอดการส่งออกไปประเทศต่าง ๆ ต่อไปได้

 

*   *   *   *   *


  

 

< กลับหน้าหลัก