สภาธุรกิจไทย-ลาว


สภาธุรกิจไทย-ลาว จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 โดย นายคุณศักดิ์ชัย วงศ์มาลาสิทธิ์
เป็นประธานกรรมการฯ


  1. เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยและลาว
  2. เพื่อส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางธุรกิจ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในประเทศที่สาม โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาค
    อินโดจีน
  3. เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในด้านการทำธุรกิจโดยเฉพาะทางการเงิน ทางการค้า การบริการและการศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจระหว่างกัน
  4. เพื่อขยายความร่วมมือของธุรกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อมของทั้งสองประเทศ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน


150/2 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0 2622 1860 ต่อ 519
Website : www.thailaosbiz.com


ที่มา :สภาธุรกิจไทย-ลาว