ข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนใน สปป. ลาว


การดำเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต และ สปป.ลาว มีขั้นตอน ดังนี้
 1. การดำเนินธุรกิจด้านการผลิตถ่านไม้ และโรงงานแปรรูปธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์
  ธุรกิจดังกล่าวนี้ สามารถลงทุนได้แต่ต้องได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลโดยตรง
 2. ขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจอยู่แขวงสะหวันนะเขต มีดังนี้
  การลงทุนจากต่างประเทศใน สปป.ลาว ต้องกระทำผ่านคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน (คลท.) ช่องทางเดียวเท่านั้น โดยผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่มีจุดประสงค์อยากลงทุนอยู่ สปป.ลาว หรือในแขวงสะหวันนะเขตต้องยื่นคำร้องต่อกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวงแผนการและการลงทุน (คลท) หรือแผนกแผนการและการลงทุนแขวงฯ พร้อมด้วยเอกสารประกอบ คือ สำเนาหนังสือผ่านแดน, ประวัติส่วนบุคคล, บทวิพากษ์เศรษฐกิจ-เทคนิคหรือแผนดำเนินธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนิติบุคคล สัญญาการลงทุน ถ้าจะลงทุนในรูปวิสาหกิจ คลท.จะรับคำร้องพร้อมด้วยเอกสาร จากนั้น คลท. หรือแผนการและ การลงทุนแขวงฯ จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา และให้คำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามกำหนดเวลาภายใน 15 วัน สำหรับโครงการที่อยู่ในบัญชีส่งเสริมภายใน 25 วัน และโครงการในบัญชีที่มีเงื่อนไขภายใน 45 วัน สำหรับโครงการที่เกี่ยวกับสิทธิสัมปทาน ผู้ลงทุนต่างประเทศ ใบธรรมเนียมวิสาหกิจและใบธรรมเนียมภาษีอากร ถือว่าเป็นวิสาหกิจที่ถูกต้องได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันได้รับใบอนุญาตการลงทุน วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศต้องเริ่มจัดตั้งปฏิบัติกิจการลงทุนของตน ตามขั้นตอน ของบทวิพากษ์เศรษฐกิจ ที่ได้กำหนดในใบอนุญาตการลงทุน โดยสอดคล้องกับกฎหมาย ถ้าไม่ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าวใบอนุญาตการลงทุนจะถูกพิจารณายกเลิก
  (รายละเอียดอยู่ในดำรัฐจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ ฉบับเลขที่ 301/นย. ลงวันที่ 12/10/2005 หมวดที่ 8 การติดตั้งและขั้นตอนการขออนุญาตลงทุน)
 3. สามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต
  โทรศัพท์ +(856) 41-212163
 4. คนไทยที่ประสงค์จะทำงานใน สปป.ลาว ควรดำเนินการขออนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายลาว โดยสามารถศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดต่างๆ ได้ตามเอกสารแนบ (ดูเอกสารแนบ)

  ที่มา: แผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต

 • กฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุงปี 2548) กำหนดสาขาการลงทุนที่ได้รับ
  การส่งเสริม จำนวน 7 กิจการ ดังนี้
 1. กิจการการผลิตสินค้าเพื่อส่งออก
 2. กิจการกสิกรรม – ป่าไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรมป่าไม้และหัตถกรรม
 3. กิจการอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย กิจการค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์และการพัฒนา กิจการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและชีวะนานาพันธุ์
 4. กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ฝีมือแรงงานและการปกปักรักษาสุขภาพของพลเมือง
 5. กิจการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้าง
 6. กิจการผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์เพื่อสนองให้แก่การผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ
 7. กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ
 • ทุกๆโครงการลงทุนของวิสาหกิจลงทุนต่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ดังนี้
 1. กำไรที่นำไปขยายกิจการที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการยกเว้นอากรกำไรในปีการบัญชี
 2. ส่งผลกำไร ทุน และรายรับอื่น ๆ (ภายหลังที่ได้ปฎิบัติพันธะทางด้านภาษีอากร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน หรือประเทศที่สาม โดยผ่านธนาคารที่ตั้งอยู่ใน สปป. ลาว
 3. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า และอากรที่เก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องอะไหล่ พาหนะการผลิตโดยตรง วัตถุดิบที่ไม่มีอยู่ภายในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้ามาเพื่อแปรรูปหรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก
 4. ได้รับการยกเว้นภาษีขาออก สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งออก

  นอกจากนี้กิจการลงทุนใน 7 รายการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีดังตารางข้างล่างนี้

  เขต 1
  ปีที่อัตราอากรกำไร
  0 – 7 ปีปีที่ 8
  เป็นต้นไป
  0 %
  (ยกเว้นอากรกำไร)10 %
  เขต 2
  ปีที่อัตราอากรกำไร
  0 – 5 ปี
  6 – 8 ปี
  ปีที่ 8 เป็นต้นไป
  0 %(ยกเว้นอากรกำไร)
  7.5 %
  15%

  เขต 3
  ปีที่อัตราอากรกำไร
  0 – 2 ปี
  3 – 4 ปี
  ปีที่ 4 เป็นต้นไป
  0 %(ยกเว้นอากรกำไร)
  10 %
  20 %
 • สปป. ลาว ได้กำหนดเขตการส่งเสริมการลงทุน แบ่งออกเป็น 3 เขต ได้แก่
เขต 1พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร (ภูดอย) ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจ จะได้รับการยกเว้นอากรกำไรเป็นระยะเวลา 7 ปี และหลังจากนั้นจะเสียอากรกำไรเต็มอัตรา 10 %
เขต 2พื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจบางส่วน จะได้รับการยกเว้นอากรกำไร เป็นระยะเวลา 5ปี หลังจากนั้น จะเสียอากรกำไรในอัตราลดหย่อนครึ่งหนึ่งของ 15 % ในระยะเวลา 3 ปี และหลังจากนั้น จะเสียอากรกำไรเต็มอัตรา 15 %
เขต 3เขตตัวเมืองใหญ่เป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานทางเศรษฐกิจสมบูรณ์ จะได้รับการยกเว้นอากรกำไรเป็นระยะเวลา 2 ปี จากนั้นจะเสียอากรกำไรในอัตราลดหย่อน ครึ่งหนึ่งของ 20 % ในระยะเวลา 2 ปี และหลังจากนั้นจะได้เสียอากรกำไรเต็มอัตรา 20 %

ทั้งนี้ ในแต่ละแขวงของ สปป.ลาว จะกำหนดแบ่งเขตส่งเสริมการลงทุนทั้ง 3 เขต ข้างต้น โดย
แขวงสะหวันนะเขตได้แบ่งเมืองต่างๆ ในแขวง เข้าตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ดังนี้

เขต 1จำนวน 7 เมือง ได้แก่ เมืองนอง เมืองเซโปน เมืองพิน เมืองวีละบูลี เมืองท่าปางทอง  เมืองพะลานไซ และเมืองชนบูลี
เขต 2จำนวน 7 เมือง ได้แก่ เมืองอุทุมพอน เมืองจำพอน เมืองสองคอน เมืองอาดสะพังทอง เมืองอาดสะพอน เมืองไซพูทองและเมืองไซบูลี
เขต 3ได้แก่ เมืองไกสอน พมวิหาน


ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ และแผนกแผนการและการลงทุนแขวงสะหวันนะเขต