มูลค่าการค้าไทย-ลาว

 
  
การค้าระหว่างไทย-สปป.ลาว

     

การค้าและการลงทุนไทย – ลาว

ด้านการค้า

ในปี ๒๕๕๘ มูลค่าการค้ารวมประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๘๗ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๗ โดยไทยได้ดุลการค้าประมาณ ๙๗,๐๐๐ ล้านบาท ไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ ๑ ของลาว และ ลาวเป็นคู่ค้าลำดับที่ ๒๐ ของไทย สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบ เหล็ก เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล ไก่ เครื่องสำอาง สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ ไฟฟ้า เชื้อเพลิง แร่โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า ไม้ซุง ผักผลไม้

ในช่วง ๔ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ (ม.ค.–เม.ย) มีมูลค่าการค้ารวม ๖๔,๙๖๔.๐๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่า ๕๑,๓๘๒.๓๖ ล้าน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๖.๔๓ แบ่งเป็นการส่งออกมูลค่า ๔๕,๘๔๓.๕๒ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙.๗๔ และการนำเข้า มูลค่า ๑๙,๑๒๐.๕๓ ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๘.๙๘ ไทยได้ดุลการค้า ๒๖,๗๒๒.๙๙ ล้านบาท สินค้าส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ น้ำมันดีเซล ผลิตภัณฑ์เหล็ก และเหล็กกล้า สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ ไก่ สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่น ๆ (พลังงานไฟฟ้า) ทองแดงและผลิตภัณฑ์ เครื่องรับ-ส่งสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง ผักและของปรุงแต่งจากผัก เครื่องรับโทรศัพท์ วิทยุ โทรเลข โทรทัศน์ อนึ่ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า มูลค่าการค้าลดลงโดยเฉพาะสินค้าอุปโภค-บริโภค เนื่องจากยังคงมีพอกับความต้องการใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งมูลค่าการนำเข้าสินค้ากสิกรรมลดลง เนื่องจากหมดช่วงฤดูการผลิตมันสำปะหลังของ สปป.ลาว

ด้านการลงทุน

ไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ ๓ ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม มูลค่าการลงทุนสะสมในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ รวมประมาณ ๕๓,๐๐๐ ล้านบาท สาขาสำคัญ ได้แก่ พลังงาน ขนส่ง/โทรคมนาคม การท่องเที่ยว ธนาคาร อุตสาหกรรมไม้แปรรูป เครื่องนุ่งห่มและหัตถกรรม

 

 

* * * * *

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙