ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงการต่างประเทศ
http://www.mfa.go.th
กรมการกงสุล
http://www.consular.go.th
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์
http://www.thaiembassy.org/vientiane/
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://neroc.kku.ac.th/2008/index.php
ศูนย์ข้อมูลลาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://cac.kku.ac.th/laos/
กระทรวงแผนการและการลงทุน
สปป.ลาว

http://www.invest.laopdr.org
กระทรวงพาณิชย์
http://www.moc.go.th
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
http://www.boi.go.th
ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่งประเทศไทย
http://www.exim.go.th
สภาธุรกิจไทย-ลาว
http://thailaosbiz.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
http://www.tatnews.org/