หนังสือเดินทางให้บริการด้านหนังสือเดินทางแก่บุคคลสัญชาติไทย ได้แก่
  1. การทำหนังสือเดินทาง
  2. การเพิ่มหน้าหนังสือเดินทาง
  3. การต่ออายุหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ การทำหนังสือเดินทางใหม่และการต่ออายุหนังสือเดินทางมีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ในขณะที่การเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางคิดค่าใช้จ่าย 100 บาท อนึ่ง ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
ต้องมีเอกสารประกอบ ได้แก่
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น
จากนั้น ผู้ที่มีหนังสือเดินทางรุ่นเดิมและหมดอายุจะต้องขอทำหนังสือเดินทางแบบ E-Passport

อนึ่ง เพื่อสนองนโยบายให้คนใช้เอกสารเดินทาง E-Passport ซึ่งไม่สามารถต่ออายุได้ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จึงจะดำเนินการเพิ่มหน้าหนังสือเดินทางและต่ออายุหนังสือเดินทาง (รุ่นเดิม) จนถึงกลางปี 2553 เท่านั้น