จดทะเบียนสมรสสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้บริการจดทะเบียนสมรสหรือหย่าแก่บุคคลสัญชาติไทย ที่ประสงค์จะสมรสหรือหย่ากับบุคคลสัญชาติไทยหรือบุคคลสัญชาติอื่น ทั้งนี้ จะต้องมีหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้ประสงค์จะทำการสมรสและหย่า

ในกรณีจดทะเบียนสมรสกับบุคคลสัญชาติอื่น ต้องมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม ได้แก่
  1. ใบรับรองความเป็นโสด
  2. ใบรับรองความประพฤติ (ว่าไม่เคยต้องโทษ)
  3. ทะเบียนบ้านและสำมะโนครัวของคู่สมรส
  4. หนังสือเดินทาง
เป็นต้น ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (1) และ (2) ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของลาวก่อน