การตรวจลงตรา

 

Visa Laos

นั้นหมายถึงการประทับตรา หรือการลงข้อความในหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของคนต่างชาติ หรือคนไทยที่ถือเอกสารเดินทางต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย โดยเจ้าพนักงานของรัฐ เพื่อแสดงว่าผู้เดินทางนั้น ๆ ได้รับอนุญาตให้เข้ามาพำนัก เดินทางผ่านและเดินทางออกจากประเทศไทย

   ทั้งนี้ เจ้าพนักงานของรัฐในที่นี้หมายถึง เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ตลอดจนเจ้าพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


 

ในการตรวจลงตรานั้น เจ้าหน้าที่จะพิจารณาถึงสัญชาติของผู้ร้องขอรับการตรวจลงตราเป็นอันดับแรก จากนั้นจะพิจารณาวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อกำหนดประเภทของการตรวจลงตราที่จะได้รับ ตลอดจน พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของเอกสารที่ขอรับการตรวจลงตรา

การตรวจลงตราในปัจจุบันมีอยู่ 8 ประเภท ได้แก่
 1. ประเภททูต (Diplomatic Visa)
  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ทูตหรือกงสุลของประเทศผู้ส่งประจำประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขอ
 2. ประเภทราชการ (Official Visa)
  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อปฏิบัติราชการของประเทศผู้ส่งในประเทศไทย อาทิ การเข้าร่วมประชุมและอบรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขอ
 3. ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa)
  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ซึ่งประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ (1) ประกอบธุรกิจ (2) ศึกษา และ (3) เหตุผลทางด้านครอบครัว ทั้งนี้ การขอรับวีซ่าประเภทนี้ มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่จะเข้า-ออกประเทศไทย (Single Entry or Multiple Entries)
 4. ประเภทท่องเที่ยว (Tourist Visa)
  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งนี้ การขอรับวีซ่าประเภทนี้ มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่จะเข้า-ออกประเทศไทย (Single Entry or Multiple Entries)
 5. ประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)
  สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางผ่านประเทศไทย เพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดหรือเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหลักฐานการเดินทางที่ระบุวันเดือนปีที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยมาแสดงด้วย โดยจะอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 15 วันและปัจจุบัน คิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 800 บาทต่อคน
 6. ประเภทคนเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (Immigrant Visa)
  ซึ่งเป็นการตรวจลงตรา ที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตามมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง 2522
 7. ประเภทคนเข้าเมืองนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าง (Non-Quota Immigrant Visa)
  ซึ่งจะเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี ตามมาตรา 50 แห่ง พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552
 8. ประเภทอัธยาศัยไมตรี (Courtesy Visa)
  สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต ราชการและธรรมดา ซึ่งเดินทางเข้ามาเป็นแขกของรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานราชการของไทย ทั้งนี้ ไม่คิดค่าใช้จ่าย
   
    การเตรียมเอกสารสำหรับการขอตรวจลงตรา หรือการขอวีซ่า (VISA) ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

 ประเภท ท่องเที่ยว (Tourist)

- คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลดDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
- ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สำหรับ Single Entry และ  2,000 บาท สำหรับ Double Entries

 ประเภท Non ED (การศึกษา)

- คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลด Download App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
- หนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษา เรียนกงสุลใหญ่ และหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน
  ที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สำนักงานเขต/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ศาลากลาง จังหวัด ฯลฯ) 
  เรียนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
- สำเนาใบเสร็จที่ได้จ่ายเงินค่าเล่าเรียน
- สำเนาตารางการเรียน
- สำเนาบัตรข้าราชการของ ผอ. (ผู้ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์)
- สำเนาหนังสือรับรองการจัดตั้งโรงเรียน (กรณีโรงเอกชน)
- สำเนาหนังสือแต่งตั้ง ผอ. (กรณีโรงเรียนเอกชน)
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท  

 ประเภท Non B (การจ้างงาน, การประกอบธุรกิจ)

- คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ของบริษัท เรียนกงสุลญ ณ แขวงสะหวันนะเขต
- สัญญาจ้างงาน, หนังสือรับรองการจ้างงาน (ตามฉบับกระทรวงแรงงาน) ระบุตำแหน่ง เงินเดือนและระยะเวลา
  การว่าจ้าง หรือหากมีใบอนุญาตทำงาน (Working Permit) จะต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- คำขอรับใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว (ตท.3) ซึ่งสามารถขอรับได้จากกรมแรงงาน หรือสำนักงานแรงงาน
                        ในจังหวัดต่างๆ 
- หนังสือรับรองบริษัท
- สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้ขอ
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ประเภท Non B (ผู้ได้รับการจ้างงานจากสถานศึกษา)
- คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลดDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
หนังสือขอความอนุเคราะห์จากสถานศึกษาที่ตนสอน เรียนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต 
   และหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ (สำนักงานเขต/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/
   ศาลากลางจังหวัด ฯลฯ) เรียน กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
- สำเนาบัตรข้าราชการของ ผอ. (ผู้ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์)
- สัญญาว่าจ้างงานและหนังสือรับรองการจ้างงาน
                    - สำเนาหนังสือรับรองโรงเรียน (กรณีโรงเรียนเอกชน)
      - สำเนาหนังสือแต่งตั้ง ผอ. (กรณีโรงเรียนเอกชน)
      - สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้ขอ
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท

ประเภท Non O (ผู้ที่ทำงานใมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุสล ที่ไม่มีลักษณะจ้างงาน)

- คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ของมูลนิธิ เรียนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
- หนังสือรับรองมูลนิธิ
- สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของมูลนิธิ
  Work Permit (กรณีผู้มีอำนาจลงนามเป็นต่างชาติ)
- หนังสือรับรองความประพฤติ
- สำเนาวุฒิการศึกษาของผู้ขอ
- บัญชีเงินฝากของผู้ขอ
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
ประเภท Non O (กรณีคู่สมรส หรือบิดา/มารดา ต่างชาติมีบุตรเป็นคนไทย)

- คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
- สำเนาทะเบียนสมรส พร้อมต้นฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
- สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส
- สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส
- สำเนาสูติบัตรของผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์)
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท / 3 เดือน

ประเภท Non O (กรณีติดตามคู่สมรส หรือติดตามบิดา/มารดา ที่ทำงานหรือศึกษาในประเทศไทย)
     
        - คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลดDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
- หนังสือขอความอนุเคราห์จากสถานศึกษา หรือบริษัทที่คู่สมรสทำงาน เรียนกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต
- สำเนาบัตร (ผู้ลงนามในหนังสือขอความอนุเคราะห์)
- สัญญาว่าจ้างงานและหนังสือรับรองการจ้างงานของคู่สมรส
- สำเนาหนังสือรับรองสถานศึกษาของคู่สมรส หรือบิดามารดา/หนังสือรับรองของบริษัทที่คู่สมรส 
  หรือบิดามารดาทำงาน
- สำเนาวุฒิการศึกษาของคู่สมรส
สำเนาหน้าวีซ่าของคู่สมรส หรือบิดามารดา
สำเนาทะเบียนสมรส หรือสูติบัตร พร้อมต้นฉบับ
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 

ประเภท Non O (กรณีเกษียณอายุทำงาน)
     
        - คำร้องขอวีซ่า (ขอที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โหลดจากเว็บกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ดาวโหลดDownload App.)
- พาสปอร์ตต้นฉบับ พร้อมสำเนา
- รูปถ่าย 3 x 4 cm จำนวน 2 ใบ
- หนังสือรับรองการเกษียณอายุจากสถานเอกอัครราชทูตของบุคคลที่มีสัญชาติ
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
- สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ผู้ขอพำนักอยู่
- สำเนาบัตรประชาชนของบุคคลที่ผู้ขอพำนักอยู่
- ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถให้การตรวจลงตราแก่คนสัญชาติประเทศในเอเชียใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งไม่มีถิ่นพำนักถาวรอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ อย่างไรก็ดี คนชาติดังกล่าวสามารถขอรับการตรวจลงตรา (Visa on Arrival) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่จุดผ่านแดนถาวรได้ ทั้งนี้ จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้ 15 วัน และต้องมีเอกสารเดินทางระบุวันเดือนปีที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยประกอบคำขอ  (ดูรายชื่อด่านตรวจคนเข้าเมืองจำนวน 32 ด่าน ที่สามารถให้การตรวจลงตราแก่ชาวต่างชาติ) 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีอำนาจในการอนุมัติการตรวจลงตราให้กับคนสัญชาติบางประเทศ
ซึ่งไม่มีถิ่นพำนักถาวรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ ผู้ร้องขอรับการตรวจลงตราของประเทศที่ตนมีสัญชาติจะต้องขอรับการตรวจลงตราเข้าประเทศไทย จากสถานเอดอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศที่ตนเองมีถิ่นพำนักอยู่ ดูรายชื่อประเทศได้ที่นี่
ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งคำร้องขอรับการตรวจลงตราไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดำเนินการอนุมัติตามระเบียบ

สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดรับคำร้องขอรับการตรวจลงตราในเวลา 09.00 – 11.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  และจะคืนหนังสือเดินทางให้ในเวลา 14.00 – 16.00 น. ของวันราชการถัดไป (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ
คำร้องขอวีซ่าทุกประเภทเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะเรียกเอกสารประกอบคำร้องเพิ่มเติมตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
เจ้าพนักงานสถานกงสุลใหญ่ฯ มีอำนาจตามกฎหมายที่จะตรวจลงตราหรือยกเว้นการตรวจลงตราได้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใด ๆ ให้ผู้ร้องขอรับการตรวจลงตรา ตลอดจนภายหลังการยื่นขอรับการตรวจลงตราแล้ว จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราในทุกกรณี อนื่ง เจ้าหน้าที่จะไม่รับผิดชอบต่วความเสียหาย หรือสูญหายของหนังสือเดินทาง หากไม่มารับตามกำหนดเวลาที่แจ้งไว้