แบบคำร้อง

แบบคำร้อง
ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง / ขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เลขที่ (สำหรับเจ้าหน้าที่)
เขียนที่
๑. ข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
ข้าพเจ้าชื่อ   นามสกุล
เพศ เกิดวันที่ Select date in calendar
เลขประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
๒. ที่อยู่ในประเทศไทย (ตามทะเบียนบ้าน)
บ้านเลขที่ ชื่อหมู่บ้าน หรือ ชุมชน หมู่ที่
ซอย ถนน  ตำบล/แขวง  อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
๓. ที่อยู่ปัจจุบันในต่างประเทศ
บ้านเลขที่ ถนน
เมือง  ประเทศ
รหัสไปรษณีย์ E-mail โทรศัพท์
๔. ในการเลือกตั้งครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ดังนี้
ประเทศ
ประเทศ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
( )
วันที่ Select date in calendar
หมายเหตุ หากท่านเป็นผู้ที่เคยขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งในประเทศไทยจะต้องดำเนินการ ดังนี้
๑. แจ้งความประสงค์ต่อเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ทีท่านมีถิ่นที่อยู่ก่อนเดินทางกลับประเทศด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารพร้อมสำเนาเอกสารแสดงตน
๒. หากท่านกลับไปยังประเทศไทยแล้วให้แจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ทำการเทศบาล หรือกรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา หรือบุคคลที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางมอบหมายโดยเร็ว