สูติบัตร-มรณบัตรสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้บริการการออกใบสูติบัตรสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เกิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ การพิจารณาสัญชาติของบุคคล ที่เกิดว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากข้อเท็จจริง ดังนี้
  1. บิดา หรือมารดา ต้องมีสัญชาติไทย ณ ขณะที่ให้กำเนิดบุตร
  2. บิดา หมายถึง บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายผ่านการจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนรับรองบุตร หรือตามคำพิพากษาของศาล
  3. การจดทะเบียนสมรสระหว่างบิดาและมารดา อาจจะเป็นการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทย หรือลาวก็ได้
      ทั้งนี้ ต้องยื่นใบเกิดท้องถิ่น ซึ่งผ่านการรับรอง และรับรองคำแปลจากกระทรวง การต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และหลักฐานของบิดาและมารดา เพื่อประกอบคำร้อง อนึ่ง หากหลักฐานประกอบคำร้องไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่จำต้องสอบปากคำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับดำเนินการออกสูติบัตรให้สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ให้บริการการออกใบมรณบัตรสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่เสียชีวิตในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ ต้องมีใบยั่งยืนการเสียชีวิตจากโรงพยาบาลท้องถิ่น พร้อมคำแปลที่ผ่านการรับรองแล้วจากกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบกับหลักฐานแสดงตัวว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยของผู้เสียชีวิต และหลักฐานแสดงตัวของผู้ร้องขอจดใบมรณบัตร